• head_banner_01

Alýumin zynjyr tagtasy Hyundai Santa Fe gapdal ädimleri Nerf bar

Gysga düşündiriş:

 • Hyundai Santa fe gapdal ädimleri üçin amatly.
 • Biziň gapdal ädimlerimiz berk we berkligi üçin berk çarçuwaly we berk dizaýnly alýumin bilen ýasalýar.
 • Gurmak deşikleri hatara düzüldi we aňsat gurnamak üçin santa fe bilen ajaýyp gabat gelýär.
 • Jübüt santa fe işleýän tagtalarda satylýar we ýaýlary we ses enjamlaryny öz içine alýar.
 • Süýşe çydamly basgançaklar, awtoulagyňyza gireniňizde we çykanyňyzda howpsuzlygy saklaýar, 400 kilograma çenli agyr we gaty pratiki ädim

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Tagtanyň gapdal basgançak pedaly
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet Santa Fe tarap ädimleri
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Uzak ömri üpjün etmek üçin berk süýşmek dizaýny açyk şertler.

2480
2481
2483

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

4

Päsgelçiliksiz gurnama: Awtoulagyň asyl maglumatlary, gurnamak üçin amatly bolan galyby açmak üçin ulanylýar. JS gapdal ädimleri awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Biziň kompaniýamyz

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

Sorag-jogap

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we 2012-nji ýyldan bäri awtoulag esbaplaryny öndürýäris.

2. Näçe önüm berip bilersiňiz?

Önümlerimiziň hataryna ylgaw tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper garawullary we ş.m. girýär. BMW, PORSCHE, AUDI, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA we ş.m. ýaly dürli görnüşli awtoulaglar üçin awtoulag esbaplaryny üpjün edip bileris.

3. Zawodyňyz nirede ýerleşýär?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn ýerde ýerleşýär.Şanhaý ýa-da Nanjing howa menziline göni uçup bilersiňiz, biz sizi şol ýere äkideris.Elýeterli wagtyňyz bize gelip görmegiňizi mähirli garşylaýarys!

4. Haýsy port ýük porty hökmünde ulanylar?

Biziň üçin iň amatly we iň ýakyn port bolan Şanhaý porty, ýük porty hökmünde berk maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Zawodyň bahasy HYUNDAI Santa Fe 2007 üçin asyl görnüşi

   Zawodyň bahasy H üçin asyl görnüşli iş tagtasy ...

   Aýratynlyk elementiniň ady HYUNDAI Santa Fe reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy HYUNDAI Santa Fe material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Işleýän tagtalarymyz iň oňat alýumin garyndy materiallaryndan, berk, ...

  • Hyundai TUCSON Awtoulag gapdalyndaky basgançak bar

   Hyundai TUCSON Awtoulag gapdalyndaky basgançak bar

   Aýratynlyk elementiniň ady Hyundai TUCSON Awtoulag gapdal tagtasynyň reňki Kümüş / Gara MOQ 10sets Hyundai TUCSON material üçin alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bu gapdal ädim gowy öndürijilik, güýçli berklik bilen garyndydan ýasaldy ýokary berklik we ...

  • Awtoulag Nerf Hyundai VENUE üçin 4 × 4 Daşarky ädim ädim tagtasy

   Awtoulag Nerf relsleri 4 × 4 -oldan daşardaky ädim ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Awtoulag işleýän tagta gapdal pedal nerf bar Hyundai VENUE Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Hyundai VENUE material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyplamak we başgalar bar çeýe geçiriş li ...

  whatsapp