• head_banner_01

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we 2012-nji ýyldan bäri awtoulag esbaplaryny öndürýäris.

2. Näçe önüm berip bilersiňiz?

Önümlerimiziň hataryna ylgaw tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper garawullary we ş.m. BMW, PORSCHE, AUDI, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA we ş.m. ýaly dürli awtoulaglar üçin awtoulag esbaplaryny berip bileris.

3. Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn ýerde ýerleşýär.Şanhaý ýa-da Nanjing howa menziline göni uçup bilersiňiz, biz sizi şol ýere äkideris.Elýeterli wagtyňyz bize gelip görmegiňizi mähirli garşylaýarys!

4. portüklemek porty hökmünde haýsy port ulanylar?

Biziň üçin iň amatly we iň ýakyn port bolan Şanhaý porty, ýük porty hökmünde berk maslahat berilýär.

5. Sargytymyň ýagdaýyny bilip bilerinmi?

Hawa.Sargydyňyzyň dürli önümçilik tapgyrynda size maglumat we suratlar ibereris.Iň täze maglumatlary wagtynda alarsyňyz.

6. Nusgalar barmy?

Hawa.Az mukdarda nusgalar berlip bilner, olar mugt, ýöne halkara kurýer çykdajylary müşderiler tarapyndan çekilmeli.

7. Önümleriňiziň çig maly näme?

Qualityokary hilli ABS plastmassa, PP plastmassa, 304 poslamaýan polat we alýumin garyndysy.

8. Töleg möhleti näme?

Umuman alanyňda, ugratmazdan ozal 30% T / T töleg we balans.

9. Getirmegiň wagty näçe?

Bu sargyt mukdaryna baglydyr.Umuman alanyňda, goýum alandan soň 15 günüň içinde.

10. Haýsy iberiş usulyny saýlap biler?

Deňiz ýa-da ekspress arkaly: DHL FEDEX EMS UPS.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


whatsapp