• head_banner_01

Tarap ädimleri

 • “Toyota Rush INNOVA” alýumin garyndysynyň gapdal ädimleri Nerf barlary bilen gabat gelýän iş tagtalary

  “Toyota Rush INNOVA” alýumin garyndysynyň gapdal ädimleri Nerf barlary bilen gabat gelýän iş tagtalary

  • Takyk gabat geliş: Toyota Rush INNOVA bilen işleýän tagtalar
  • Perokary öndürijilikli gapdal pedallar: Örän giň 6.5in pedal awtoulagyňyza ygtybarly we amatly giriş we çykmagy üpjün edýär;Bu gapdal basgançaklaryň basgançagy möhürlenmedik poslamaýan polatdan ýasalýar we goşmaça çekiş we poslama garşylyk üçin çydamly dokumaly gara poroşok bilen örtülendir.
  • Güýçli we çydamly: Alýumin gurluşy sarsmaz berkligi üpjün edýär, iki ujundaky alýuminiý garyndy kelleleri goşmaça güýç berýär;Her nerw zolagynyň 350 kilo çenli işleýändigi subut edildi.egilmezden
  • Aýry-aýry dizaýn: Roker panellerine berk laýyk gelýän, şeýle hem berk görnüşi hödürleýän alty taraply turba çyzgysy bar;Bölüniş kanalyny ýeterlik çekiş we skid garşylygy üpjün etmek üçin kör ýol bilen birleşdirýär;Alýumin garyndysynyň ahyrky gapaklarynda güýçlendirilen çydamlylyk we ýumşak görnüş bar
  • Easyönekeý gurnama: amatly ýagdaýy sazlamak üçin arka tarapdaky süýşýän relsler bilen gelýär;Her toplum awtoulagyňyza mahsusdyr;Buraw ýa-da kesmek zerurlygy bolmazdan, aňsat bolt gurmak üçin jikme-jik görkezmeleri ýerine ýetiriň
 • Dodge Ram JCUV Kab gapdal basgançagyny alyň Gara agyr polat

  Dodge Ram JCUV Kab gapdal basgançagyny alyň Gara agyr polat

  • MATERIAL: Agyr ýükli uglerod polat we süýşmäge garşy plastiki ädimler bilen JCUV dodge goç üçin işleýän tagtalar
  • GURMAK aňsat: Bolt gurmak aňsat.Burawlamak ýa-da kesmek hökman däl.Gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri hem bar.Ilki bilen ýük awtoulagynyň aşagyndaky gurnama ýaýlary, soň bolsa işleýän tagtalar
  • INNOVATIVE DIZAYN : Bu önüm täze dizaýn edildi we bizde patent aldy.Slaýder dizaýny, has gowy özleşdirmek üçin ulagda öňe we yza ýerleşişini sazlamaga ukyply
  • OE STYLE A Süýşe çydamly plastik ädim pad bilen gaty ýokary hilli material we şuňa meňzeş OEM ýaly görünýär
 • “Land Rover” açyş sport aýakgaplary üçin aýak basgançaklary, gapdal ädimler

  “Land Rover” açyş sport aýakgaplary üçin aýak basgançaklary, gapdal ädimler

  • Bir jübütiň bahasy (çep we sag iş tagtasy)
  • Burawlama, zawodyň deşigini ulanyň
  • Esasy çig mal: ýokary hilli Alýumin we ABS ekt
  • Şol sanda ýaýlar we gurnama bölekleri
 • “Step Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýän gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary

  “Step Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýän gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary

  • Bu işleýän tagtalar “Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýär
  • ABS plastmassa örtülen süýşmäge çydamly basgançakly [2] gutarýan tagtalar toplumy bilen geliň.500 litr çenli goldaw berip biler.
  • Uzak ömri üpjün etmek üçin ABS plastmassa ýapgylary bilen çydamly we pos çydamly poslamaýan polatdan gurlupdyr.
  • Gurmak aňsat, bir sagatdan az wagtyň içinde zawodyň gurnama nokatlaryna burawsyz gurnama boltlary (modelleriň köpüsi).Üns beriň: Awtoulag üçin ýörite gurnama ýaýlary.
 • Işleýän tagtalaryň gapdalyndaky ädim Nerf barlary Mersedes Benz GL-Class X164 GL450 bilen gabat gelýär

  Işleýän tagtalaryň gapdalyndaky ädim Nerf barlary Mersedes Benz GL-Class X164 GL450 bilen gabat gelýär

  • Itemshli önümlerimiz asyl gaplamada 100%!
  • Harytlar, suratlarda görkezilişi ýaly birmeňzeş!Satyn alan takyk zadyňyzy alarsyňyz!
  • Installationhli önümlerimizde gurnama aňsatlaşdyryldy!Iň gowusy hiç hili üýtgetme gerek däl!
  • 30 gün yzyna gaýtarmak we 90 gün kemçilikli elementi çalyşmak kepilligi!Harytyňyz bilen baglanyşykly islendik mesele bize jaň ediň / e-poçta iberiň we size kömek ederis!
  • FITMENT: “Mersedes-Benz X164 GL-Class” modellerine laýyk gelýär.
 • Mersedes Benz ML synp tagtalary OE zawod stili Blackhli gara gapdal basgançak

  Mersedes Benz ML synp tagtalary OE zawod stili Blackhli gara gapdal basgançak

  • Hil we fitnes - “Mersedes Benz ML Class” bilen gabat gelýär.Işleýän tagtalarymyzyň hemmesi, ýokary hilli önümleri kepillendirmek üçin içerki synag synaglaryna laýyk gelýär.
  • Ygtybarly material - pos çydamly ýokary derejeli materialdan ýasalan.
  • Aýratynlyklary - Awtoulagyňyza we daşardan has aňsat giriň, ulagyňyzy beýlekilerden tapawutlandyrmak üçin agressiw görnüş goşuň.
  • Awtoulagyňyzy goramak - ýokary hilli basgançaklar toplumy bilen, çagyl, daş we beýleki ýol howplary ulagyňyzy çyzmak ýa-da dişlemek üçin ýeterlik derejede ýokary zyňylmagynyň öňüni alýar.
  • Ygtybarly hyzmat - Awtoulag böleklerini ençeme ýyllap gözledik we ösdürdik.Söwda üçin lezzetli tejribe bermek biziň ilkinji nobatymyzdyr.Sargydyňyzy alada goýman goýmagyňyzy haýyş edýäris.
 • Sideol ädimleri

  Sideol ädimleri

  • GÖRNÜŞLERI - “PickUp Truck” bilen gabat gelýär
  • SURFACE FINISH - Ultra güýçli we agyr polat poslamaýan polatdan ýasalan turba turbasy bilen UV çydamly, 4 dýuým giňlikdäki basgançaklar bilen pos çydamly.
  • DÖWRÜN DIZAYNY - JS gapdal ädimleri awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.
  • GURMAK aňsat - Bolt gurmak aňsat.Mounthli gurnama enjamlary we gurnama görkezmeleri öz içine alýar.
 • “Nissan Navara” awtoulagyny almak üçin gapdal ädimler dolandyryş tagtasy Nerf barlary

  “Nissan Navara” awtoulagyny almak üçin gapdal ädimler dolandyryş tagtasy Nerf barlary

  • Programma: Nissan Navara Cab modelleri üçin
  • Güýç we çydamlylyk üçin “Oval” stil dizaýn turbasy, berk çarçuwa we dag dizaýn turbasy
  • Gara reňkli poroşok örtükli agyr polat, polat turbalar pos goragyny ýokarlandyrýar
 • Işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Fencon Super Duty Nerf Bar gapdal ädimleri

  Işleýän tagtalaryň gapdal ädimleri Fencon Super Duty Nerf Bar gapdal ädimleri

  • Aňsatlyk bilen çykyň: 6 dýuým pedal bilen JS gapdal ädimleri, has ygtybarly we has amatly ulagyňyza çykmak we çykmak üçin has giň ýer berýär.
  • Takyk fitnes: Fencon bilen gabat gelýär
  • 350 lira çenli duruň: Güýçli alýumin gurluşy we ýaýlar her takoma işleýän tagtanyň ekipa c kabinasyna egilmezden bir wagtyň özünde 2 ululary ýüklemäge mümkinçilik berýär
  • Süýşmäge garşy we poslama garşy: galla nagyşlary takoma işleýän tagtalaryň sürtülme güýjüni ýokarlandyrýar;dokalan gara örtük goşmaça poslama garşylyk hödürleýär
  • Gurnamak aňsat: Arka tarapdaky süýşýän relsler ýagdaýy sazlamaga kömek edýär.Ekipa bol bolt-dizaýny bilen, takoma nerf barlaryny 40-60 minutda burawlamazdan gurup bilersiňiz
 • Kümüş ylgaw tagtasy Nerf barlar gapdal ädim ädim ädimleri MAXUS bilen gabat gelýär

  Kümüş ylgaw tagtasy Nerf barlar gapdal ädim ädim ädimleri MAXUS bilen gabat gelýär

  • Truckük awtoulagyňyz ýa-da awtoulagyňyz üçin 2 iBoard işleýän tagtanyň toplumy, INCLUDES goldaw ýaýlary, gurnama toplumy, enjam
  • Ulaldylan agyr iş tagtalary palçyk goragçylary hökmünde bu kanuny gutarýar
  • Uçar derejesindäki alýuminiýden ýasalan tagta we metal uçlar bökdençsiz integrasiýa üçin bilelikde kebşirlenýär - baky galmak kepillendirilýär
  • Howpsuz atyş we süýşmekden goramak üçin doly uzynlyk we UV çydamly ýokary tutawaç
 • Alýumin OE stiliniň işleýiş tagtalaryny TAIWAN görnüşi Toyota RAV4 gapdal ädim üçin çalyşmak

  Alýumin OE stiliniň işleýiş tagtalaryny TAIWAN görnüşi Toyota RAV4 gapdal ädim üçin çalyşmak

  • Fitnes: Toyota RAV4. Faceerüsti gutarma: gara poroşok örtülen;Material: uçar derejeli alýuminden.
  • Positionerleşýän ýeri: iki tarapy bilen geliň: sürüjiniň tarapy üçin 1pc, ýolagçy tarapy üçin 1pc.
  • Gapdalda goşmaça gorag we howpsuzlyk bilen ulagyň aňsat girmegi we çykmagy.
  • Öňünden burawlanan deşikler we aýratyn ulagyňyza laýyk gelýän gurnama toplumy sebäpli gurnamak kyn.
  • Awtoulagyňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin düşündirişdäki ýyllary we modelleri iki gezek barlaň.
 • Işleýän tagta “Side Step Nerf Bars” “Honda CRV” üçin 2012-2016 2013-nji ýyllara laýyk gelýär

  Işleýän tagta “Side Step Nerf Bars” “Honda CRV” üçin 2012-2016 2013-nji ýyllara laýyk gelýär

  • IER GOWY FITMENT: ECCPP Side Step Nerf Bars, Honda CRV üçin 2012 -2016 2013-nji ýyllara laýyk gelýär
  • DÜZGÜN DIZAYN: däl: süýşýän giň basgançaklar size has giň ädim meýdany berýär we awtoulagdaky ädimiňize üns berýär.
  • ECCPP HYZMATY: Honda CRV üçin 2012 -2016-njy ýyllarda esasanam peýdaly, goşa berkitme ulgamy zyýanly täsirlerden aşaky goragy üpjün edýär.Her tarap üçin 350 LBS agramy.
  • Paket öz içine alýar: Işleýän tagta x 2, mounthli gurnama enjamlary. (Aboveokardaky suratda görkezilişi ýaly)
  • HYZMATDAŞ KIT: Her gurnama toplumy awtoulaglaryňyzyň dizaýnyna mahsusdyr, haýsydyr bir mesele ýa-da arz-şikaýatyňyz bar bolsa bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
123456Indiki>>> Sahypa 1/6
whatsapp