• head_banner_01

Biz hakda

kompaniýa-surat

Kompaniýanyň tertibi

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Kompaniýa, hasaba alnan maýasy 1 million ýuana 2012-nji ýylda esaslandyryldy.Hytaýyň motosikl önümçilik bazasynyň abraýy bilen, Jiangsu, Zhenjiang, Jiepai şäherinde ýerleşdik.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.10 ýyldan gowrak toplanan tejribe we baý önüm çyzygyny döretmek üçin yzygiderli tagallalar.Coveredapyk gapdal basgançak / işleýiş tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper we beýleki seriýa esbaplary.Uly modeller üçin önüm kostýumyna Hytaý, Japanaponiýa we Günorta Koreýa, Europeewropa we ABŞ markasy girdi.

Kompaniýa üçin ilkinjileriň hiline yzygiderli ýapyşmak gowy abraý we netijeli netijeler getirdi.Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Demirgazyk Amerikanyň, Europeewropanyň hemme ýerinde müşderiler.Kompaniýa 2012-nji ýylda esaslandyrylaly bäri, satuwlar durnukly we durnukly ösüşi dowam etdirdi, 2013-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli üç ýylyň dowamynda kompaniýanyň ýyllyk satuwy 250 müň (toplum), ýyllyk önümi 300 müň bölek (toplum).Şereketiň "JS" markasy ýokary marka keşbine we daşarky bölekler pudagynda gowy abraýa eýe.Müşderiler üçin şahsylaşdyrylan önümler ulanyjy tarapyndan makullanýar.

seminar-2

Kompaniýalar elmydama ýapyşýarlar:hyzmatdaşlyk we özara peýdalylyk, sagdyn ösüş, müşderini kanagatlandyrmak iň uly maksatlarymyzdyr we müşderilerimiz üçin elmydama ökde önümleri dörediň!

“Zhenjiang Jazz Off-Road Automobile Parts Co., Ltd.” döredilen gününden bäri hemişe zehinlere ygrarly, yhlas ýörelgesi, pudak elitasyny, daşary ýurt ösen maglumat tehnologiýasy, dolandyryş usullary we iş tejribesi we hakykaty birleşdirýär içerki kärhanalar, kärhanalara çözgütleriň doly toplumy bilen üpjün ediň, kärhanalara dolandyryş derejesini we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmaga kömek ediň, ýiti bazar bäsleşiginde kärhanany hemişe bäsdeşlige ukyply ediň, kompaniýanyň çalt we yzygiderli ösüşine ýetiň.

Kompaniýanyň şygary:Arzuw etmek üçin elmydama tagalla edýäris.

Kompaniýanyň artykmaçlygy: Kompaniýa güýçli tehniki güýje, ösen önümçilik tehnologiýasyna, ajaýyp synag enjamlaryna, baý dizaýn we ösüş tejribesine we zehinine eýedir we içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy awtoulag zapas şaýlary kärhanalary bilen strategiki hyzmatdaşlara ýetdi.Elmydama hiliň esasynda bitewilige eýerýäris.

seminar-1

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Zawodyň göni satuwyndan bäsdeşlik bahasy bilen ajaýyp hil
Kompaniýamyzda ösen enjamlar we ökde dizaýner bar.Sarp edijileriň nukdaýnazaryndan önümiň hilini barlamak, köpçülikleýin hil barlagy üçin köpçülikleýin harytlar.Mazmuny esasan önümiň daşky görnüşine, işleýşine we ulanylyşyna gönükdirilýär!hilinde kemçiliksiz ähli önümleri kepillendiriň.

2. Asyl dizaýn, innowasiýada dowam ediň
Özümiziň ajaýyp dizaýn toparymyz bar, birnäçe daşky patentlere girip bileris.Önümlere BMW, Benz, Audi, Porsche, Volvo, Cadillac, Infiniti, Lexus, Volkswagen, Buick, Honda, TOYOTA, NISSAN, KIA we beýleki markalar girýär.

3. OEM & ODM kabul ederliklidir
Custöriteleşdirilen awtoulag esbaplary modelleri bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

4. Zawodyň göni satuwyndan bäsdeşlik bahasy bilen ajaýyp hil
Goodshli harytlar Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd.-den göni satuwy eliňize berýär, ortasynyň arasynda baglanyşyk ýok.

Kompaniýa sergisi

sergi-1
sergi-2
sergi-3
sergi-1

Hyzmatymyz

Biz hakda has köp biliň, size has köp kömek eder.

01

Satuwdan öňki hyzmat

- Sorag we maslahat goldawy.15 ýyllyk nasos tehniki tejribesi;

- -eke-täk satuw inereneriniň tehniki hyzmaty;

- Gyzgyn liniýa 24 sagatda elýeterlidir, 8-de jogap berdi;

02

Satuwdan soň hyzmat

- Tehniki okuw enjamlaryna baha bermek;

- Gurmak we näsazlyklary düzetmek;

- Tehniki hyzmaty täzelemek we kämilleşdirmek;

- Bir ýyl kepillik.Önümleriň bütin ömrüni tehniki goldaw bilen üpjün etmek;

- Müşderiler bilen ömürboýy aragatnaşyk saklaň, enjamlaryň ulanylyşy barada pikir alyň we önümleriň hilini yzygiderli kämilleşdiriň;


whatsapp