• head_banner_01

Awtoulag goş-golamlaryny we üçek gutusyny nädip saýlamaly?

Maşyna goşulan zatlaryň hemmesi kanuny we laýyk bolmaly, şonuň üçin ilki bilen ýol düzgünlerine seredeliň !!

Hytaý Halk Respublikasynyň ýol hereketi howpsuzlygy kanunynyň ýerine ýetirilmegi üçin düzgünleriň 54-nji maddasyna laýyklykda, awtoulag serişdeleriniň agramy awtoulag serişdeleriniň sürüjilik şahadatnamasynda tassyklanan ýük agramyndan ýokary bolmaly däldir, ýükleniş uzynlygy we ini wagondan ýokary bolmaly däldir.Engerolagçy ulaglary, ulag korpusynyň daşyndaky goş-golamdan we içindäki magistraldan başga haryt götermeli däldir.Passengerolagçy awtoulagynyň goş goşlarynyň beýikligi üçekden 0,5 m we ýerden 4 metrden geçmeli däldir.

Şeýlelik bilen, üçekde goş goşlary bolup biler we goşlar ýerleşdirilip bilner, ýöne kanunlaryň we düzgünleriň çäginden çykyp bilmez.
Aslynda, goş goş gutularynyň iki görnüşi bar, ýöne gaty köp modelden saýlap bilerler:

Awtoulag goş goşlaryny we üçek gutusyny nädip saýlamaly (1)

1. Bagaage çarçuwasy
Umumy düzümi: goş goşlary + goş goş çarçuwasy + goş tor.

Dam örtüginiň peýdalary:
a.Bagaage gutusynyň boşlugy az.Islän zadyňy goýup bilersiň.Boýy we ini çäginden geçmeseňiz, islän zadyňyzy goýup bilersiňiz.Bu açyk görnüş.
b.Çemodanlar bilen deňeşdirilende goş goş çarçuwalarynyň bahasy has arzandyr.

Tomuň çarçuwasynyň kemçilikleri:
a.Maşyn sürenimizde netijeliligini göz öňünde tutmalydyrys.Belki, köpri deşiginden geçip, belli bir nokada ýapyşyp, soň zatlary çekip, toruny döwüp bilersiňiz.
b.Rainagyşly we garly günlerde zatlary goýup bolmaýar, ýa-da goýmak aňsat däl, olary ýapmak amatsyz.

2. Çyzyk gutusy
Umumy düzümi: goş goşlary + magistral.

Üçek gutusynyň artykmaçlyklary:
a.Üçek gutusy syýahat wagtynda goş-golamlary şemaldan we günden has gowy gorap biler we berk goraglydyr.
b.Üçek gutusynyň gizlinligi has gowudyr.Näme goýsaňyzam, adamlar ony ýapanyňyzdan soň görüp bilmeýärler.

Üçek gutusynyň kemçilikleri:
a.Üçek gutusynyň ululygy kesgitlenendir, şonuň üçin ol çarçuwa ýaly tötänleýin däl we goşlaryň göwrümi hem çäklidir.
b.Çarçuwa bilen deňeşdirilende, üçek gutusynyň bahasy has gymmat.

Awtoulag goş goşlaryny we üçek gutusyny nädip saýlamaly (2)

Iş wagty: 28-2022-nji aprel
whatsapp