• head_banner_01

2018-2021 BMW X3 X4, Polýak alýuminiý dolandyryş tagtasy aýak pedaly bilen gabat gelýän gapdal basgançaklar

Gysga düşündiriş:

 • 2018-2021 BMW X3 X4 üçin amatly
 • Reňk: Gara we Kümüş
 • Bukja öz içine alýar: Işleýän tagtalaryň 1x jübüti
 • Goşulmadyk görkezmeler, Professional gurnama ýokary maslahat berilýär.
 • 30 günlük çäklendirilen kepillik (Bu OEM bölegi däl. Bu önüm OEM böleginiň ornuny tutmak üçin döredildi)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Tagtanyň gapdal basgançak pedaly
Reňk Aýakgap / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet BMW X3 X4
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen Galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Uzak ömri üpjün etmek üçin süýşmek dizaýny, çydamly we poslamaýan polat açyk şertler.

2
Tagtanyň gapdalyndaky basgançak pedaly (6)
1

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

Tagtanyň gapdalyndaky basgançak pedaly (8)

Päsgelçiliksiz gurnama: Asyl ulagyň maglumatlary, gurnamak üçin amatly bolan galyby açmak üçin ulanylýar. JS gapdal ädimleri awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Biziň kompaniýamyz

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

Sorag-jogap

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we 2012-nji ýyldan bäri awtoulag esbaplaryny öndürýäris.

2. Näçe önüm berip bilersiňiz?

Önümlerimiziň hataryna ylgaw tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper garawullary we ş.m. BMW, PORSCHE, AUDI, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA we ş.m. ýaly dürli awtoulaglar üçin awtoulag esbaplaryny berip bileris.

3. Zawodyňyz nirede ýerleşýär?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn ýerde ýerleşýär.Şanhaý ýa-da Nanjing howa menziline göni uçup bilersiňiz, biz sizi şol ýere äkideris.Elýeterli wagtyňyz bize gelip görmegiňizi mähirli garşylaýarys!

4. Haýsy port ýük porty hökmünde ulanylar?

Biziň üçin iň amatly we iň ýakyn port bolan Şanhaý porty, ýük porty hökmünde berk maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Işleýän tagtalaryň gapdalyndaky ädim Nerf barlary Mersedes Benz GL-Class X164 GL450 bilen gabat gelýär

   Işleýän tagtalaryň gapdalyndaky ädim Nerf barlary Gabat gelýän w ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Mersedes Benz GL-klass reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy Mersedes Benz GL derejeli material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biziň işleýän tagtalarymyz iň oňat ýasalan alýumin garyndy materialy, whi ...

  • “Step Chevrolet Silverado” bilen gabat gelýän gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary

   Gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary Gabat gelýän wi ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtalar nerw panelleri, “Chevrolet Silverado” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets “Chevrolet Silverado” material alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biz önümçilige bagyşlanan hünärmen zawod .. .

  • “Land Rover Sport Side Steps” zawody SUV iş tagtasy zawody

   “Land Rover Sport Side Steps” zawody Runnin ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Land Rover Sport Side ädimler zawody SUV Işleýän tagtanyň zawodynyň reňki kümüş / gara MOQ 10sets Land Rover sport materialy üçin alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biz gapdal ädimleri öndürmäge bagyşlanan hünärmen zawoddyrys , r ...

  • Kümüş ylgaw tagtasy Nerf barlar gapdal ädim ädim ädimleri MAXUS bilen gabat gelýär

   Kümüş ylgaw tagtasy Nerf Bars gapdal ädimleri ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady MAXUS reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýum MAXUS material alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan ulag ulagynyň ädim ädimleri Biziň işleýän tagtalarymyz iň oňat alýumin garyndy materialyndan ýasalan, berk, çydamly, köýnekli ...

  • “Toyota Rush INNOVA” alýumin garyndysynyň gapdal ädimleri Nerf barlary bilen gabat gelýän iş tagtalary

   “Toyota Rush INNO” bilen gabat gelýän iş tagtalary ...

   Aýratynlyk elementiniň ady “Toyota Rush INNOVA” reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy “Toyota Rush INNOVA” material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag tarapy ädimleri Hytaýyň ýöriteleşdirilen, ýokary hilli üpjün edijileri yzy ...

  • “Side-Nerf Bar” iş tagtalary “X-Trail” bilen gabat gelýär

   Gapdal ädim Nerf bar iş tagtalary Gabat gelýän wi ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Awtoulag ulagynyň işleýän tagtalary X-Trail reňkli kümüş / Gara MOQ 10sets X-Trail materialy üçin alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri ikisi üçin 100% täze zawod stili basgançaklary sürüji we ýolagçy taraplary.Basgançak ...

  whatsapp