• head_banner_01

2018-2021 BMW X3 X4, Polýak alýuminiý dolandyryş tagtasy aýak pedaly bilen gabat gelýän gapdal basgançaklar

Gysga düşündiriş:

 • 2018-2021 BMW X3 X4 üçin amatly
 • Reňk: Gara we Kümüş
 • Bukja öz içine alýar: Işleýän tagtalaryň 1x jübüti
 • Goşulmadyk görkezmeler, Professional gurnama ýokary maslahat berilýär.
 • 30 günlük çäklendirilen kepillik (Bu OEM bölegi däl. Bu önüm OEM böleginiň ornuny tutmak üçin döredildi)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Tagtanyň gapdal basgançak pedaly
Reňk Aýakgap / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet BMW X3 X4
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Uzak ömri üpjün etmek üçin berk süýşmek dizaýny açyk şertler.

2
Tagtanyň gapdal basgançak tagtasynyň aýak pedaly (6)
1

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

Tagtanyň gapdalyndaky basgançak pedaly (8)

Päsgelçiliksiz gurnama: Awtoulagyň asyl maglumatlary, gurnamak üçin amatly bolan galyby açmak üçin ulanylýar. JS gapdal ädimleri awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Biziň kompaniýamyz

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

Sorag-jogap

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we 2012-nji ýyldan bäri awtoulag esbaplaryny öndürýäris.

2. Näçe önüm berip bilersiňiz?

Önümlerimiziň hataryna ylgaw tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper garawullary we ş.m. girýär. BMW, PORSCHE, AUDI, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA we ş.m. ýaly dürli görnüşli awtoulaglar üçin awtoulag esbaplaryny üpjün edip bileris.

3. Zawodyňyz nirede ýerleşýär?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn ýerde ýerleşýär.Şanhaý ýa-da Nanjing howa menziline göni uçup bilersiňiz, biz sizi şol ýere äkideris.Elýeterli wagtyňyz bize gelip görmegiňizi mähirli garşylaýarys!

4. Haýsy port ýük porty hökmünde ulanylar?

Biziň üçin iň amatly we iň ýakyn port bolan Şanhaý porty, ýük porty hökmünde berk maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BMW X3 X5 Işleýän tagtalar üçin ýokary aýak basgançaklar

   BMW X3 X5 işleýän tagtalar üçin ýokary aýak basgançaklary ...

   Aýratynlyk elementiniň ady 4X4 awtoulag işleýän tagtanyň gapdalyndaky pedal nerf çyzgysy BMW Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets BMW X3 X5 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyplamak we beýleki çeýe geçiriş liniýalary, s ...

  • Işleýän tagta OEM Style BMW X6 X5 Side ädimine laýyk gelýär

   Işleýän tagta OEM Style BMW X6 X5 üçin laýyk ...

   Aýratynlyk elementiniň ady BMW X5 X6 reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýum BMW X5 X6 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri Hytaýyň ýöriteleşdirilen, ýokary hilli üpjün edijileri soňky awtoulag we ýük awtoulaglary ...

  • 4X4 Awtoulag dolandyryş tagtasy BMW üçin gapdal pedal Nerf bar

   4X4 Awtoulag dolandyryş tagtasy BMW üçin gapdal pedal Nerf bar

   Aýratynlyk elementiniň ady 4X4 awtoulag işleýän tagtanyň gapdalyndaky pedal nerf bar, BMW Reňk Sliver / Gara MOQ 10sets BMW X1 X3 X4 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyp we beýleki çeýe geçiriş liniýalary ...

  • Ak ylgaw tagtasy OEM stili BMW X6 X5 X3 gapdal ädimine laýyk gelýär

   Ak reňkli tagta OEM stili BMW üçin laýyk ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar BMW Reňk Ak MOQ 10sets bilen gabat gelýän nerw barlary, BMW Material Alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biz gapdal basgançaklar, üçek tekerleri öndürmek bilen meşgullanýan hünärmen zawod, awtoulagyň yzky bölegi ...

  • BMW X1 F48 / F49 X3 X4 Işleýän tagtanyň gapdal ädim gorag zolagy

   BMW X1 F48 / F49 X3 X4 Işleýän tagtanyň gapdalyndaky ädim Pr ...

   Aýratynlyk elementiniň ady 4X4 awtoulag işleýän tagtanyň gapdalyndaky pedal nerf bar, BMW Reňk Sliver / Gara MOQ 10sets BMW X1 X3 X4 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egmek, galyp we beýleki çeýe geçiriş liniýalary ...

  • BMW X6 (G06) 2020 gapdal ädim işleýiş tagtasy Nerf bar

   BMW X6 (G06) 2020 gapdal ädim işleýiş tagtasy Nerf bar

   Spesifikasiýa elementiniň ady BMW X6 (G06) 2020 reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýumy BMW X6 (G06) 2020 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Biziň işleýän tagtalarymyz berk bolan iň oňat alýumin garyndy materialy ...

  whatsapp