• head_banner_01

Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

Gysga düşündiriş:

 • GARŞY GÖRNÜŞ - “Honda CR-V CRV 2012-2022” üçin işleýän tagtalar
 • I HIGH GOWY SYITYASAT - Biziň gapdal ädimimiz berk, çydamly, könelmäge we poslama garşy ýokary hilli alýuminiýden ýasaldy.
 • GATNAŞYK - Işleýän tagtalaryň toplumyna iki sany işleýiş tagtasy (çep we saga), dakylýan ýaýlar we zerur esbaplar (nurbat + hoz) girýär.
 • GURNAMAK - Gurmak üçin asyl zawod deşigini ulanyň.Gurnama gollanmasy gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
 • FUNKSI --A - Süýşmäge garşy ädimler süýşmegiň öňüni alyp biler we erbet howa şertlerine çydap biler. Her işleýän tagtanyň agramy 200kg.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet HONDA CRV
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen Galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Uzak ömri üpjün etmek üçin süýşmek dizaýny, çydamly we poslamaýan polat açyk şertler.

1
3
4

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

1

Päsgelçiliksiz gurnama: Asyl ulagyň maglumatlary, gurnamak üçin amatly bolan galyby açmak üçin ulanylýar. JS gapdal ädimleri awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň gowy baha we hyzmat.

Biziň kompaniýamyz

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

Sorag-jogap

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we 2012-nji ýyldan bäri awtoulag esbaplaryny öndürýäris.

2. Näçe önüm berip bilersiňiz?

Önümlerimiziň hataryna ylgaw tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper garawullary we ş.m. BMW, PORSCHE, AUDI, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA we ş.m. ýaly dürli awtoulaglar üçin awtoulag esbaplaryny berip bileris.

3. Zawodyňyz nirede ýerleşýär?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn ýerde ýerleşýär.Şanhaý ýa-da Nanjing howa menziline göni uçup bilersiňiz, biz sizi şol ýere äkideris.Elýeterli wagtyňyz bize gelip görmegiňizi mähirli garşylaýarys!

4. Haýsy port ýük porty hökmünde ulanylar?

Biziň üçin iň amatly we iň ýakyn port bolan Şanhaý porty, ýük porty hökmünde berk maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Tarap ädimleri Işleýän tagtalar Toyota Tundra Pickup Truck Side Side Nerf Bars

   Tarap ädimleri Işleýän tagtalar Toyota Tundra Pic ...

   Aýratynlyk elementiniň ady gapdal ädimler Işleýän tagtalara laýyk gelýär Toyota Tundra pikap ýük maşynynyň gapdal barlary Nerf barlar reňkli kümüş / gara MOQ 10sets Toyota Toyota Tundra ýük maşynynyň materialy alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody göni satylýar SUV awtoulag gapdal ädimleri 100% täze zawod stili üçin basgançaklar ...

  • Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýuminiý gapdal basgançak paneli

   Foton TUNLAND uckük awtoulagynyň alýumin gapdal ädimini al ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Foton TUNLAND uckük awtoulagyny alýuminiý gapdal basgançak bar Işleýän tagtalar Reňk kümüş / Gara MOQ 10set Foton TUNLAND E3 E5 material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri gowy öndürijilik bilen, ...

  • Alýumin OE stiliniň işleýiş tagtalary 2017- 2021 Toyota RAV4 üçin gapdal ädim çalyşmagy

   Alýumin OE stiliniň işleýiş tagtalary gapdal ädim çalyşmak ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Alýuminiý OE stiliniň işleýiş tagtalary 2017- 2021-nji ýyllar üçin gapdal ädim çalyşmak Toyota RAV4 reňkli kümüş / gara MOQ 10sets Toyota CRV material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Bizde lazer kesmek, möhürlemek, egilmek, galyp ...

  • Işleýän tagtanyň OEM stili BMW X6 X5 gapdal ädimine laýyk gelýär

   Işleýän tagta OEM Style BMW X6 X5 üçin laýyk ...

   Aýratynlyk elementiniň ady BMW X5 X6 reňkli kümüş / gara MOQ 10sets kostýum BMW X5 X6 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri Hytaýyň ýöriteleşdirilen, ýokary hilli üpjün edijileri yzky awtoulag we ýük awtoulagy ...

  • Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar

   Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar tarapy ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Awtoulag ulagy Toyota RAV4 Işleýän tagtalar gapdal ädim Nerf bar reňk kümüş / gara MOQ 10sets Toyota RAV4 material alýumin garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri iki sürüji üçin 100% täze zawod stili basgançaklary we ýolagçy si ...

  • 2011-2021 Jeep Grand Cherokee Running Board Nerf Bar çalyşmagy bilen gabat gelýän ädim

   2011-2021 Jeep Grand bilen gabat gelýän gapdal ädim ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Işleýän tagtanyň gapdal basgançak pedaly Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Jeep Grand Cherokee Material Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we öň önümçiliginde ýöriteleşen yzky barlar ...

  whatsapp