• head_banner_01

Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar

Gysga düşündiriş:

 • GARŞY GÖRNÜŞ - “Honda CR-V CRV 2012-2022” üçin işleýän tagtalar
 • I HIGH GOWY SYITYASAT - Biziň gapdal ädimimiz berk, çydamly, könelmäge we poslama garşy ýokary hilli alýuminiýden ýasaldy.
 • GATNAŞYK - Işleýän tagtalaryň toplumyna iki sany işleýiş tagtasy (çep we saga), dakylýan ýaýlar we zerur esbaplar (nurbat + hoz) girýär.
 • GURNAMAK - Gurmak üçin asyl zawod deşigini ulanyň.Gurnama gollanmasy gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
 • FUNKSI --A - Süýşmäge garşy ädimler süýşmegiň öňüni alyp biler we erbet howa şertlerine çydap biler. Her işleýän tagtanyň agramy 200kg.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Işleýän tagtalar Honda CR-V CRV 2012-2022 gapdal ädimleri Nerf bar
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet HONDA CRV
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Awtoulag pedaly, goş goşlary, öň we yzky barlar, egzoz turbasy we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen galyň alýumin material, 500 litr çenli güýçli göterijilik ukyby. Uzak ömri üpjün etmek üçin berk çyzgy we poslamaýan polat açyk şertler.

1
3
4

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

1

Päsgelçiliksiz gurnama: Awtoulagyň asyl maglumatlary, gurnamak üçin amatly bolan galyby açmak üçin ulanylýar. JS gapdal ädimleri awtoulagyňyza ajaýyp görnüş we goşmaça gorag berýär, awtoulagyňyza girmäge ýa-da çykmaga amatly edýär.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Biziň kompaniýamyz

Zhenjiang Jazz Off-Road Awtoulag Bölümleri Ltd., awtoulag sazlaýyş kärhanasynyň biri hökmünde önümçilik we gözleg işidir.Awtoulag konfigurasiýasynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, awtoulag üýtgetmek tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýän we ýokary hilli, şahsy önümleri yzygiderli ösdürýän kompaniýalar.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

Sorag-jogap

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we 2012-nji ýyldan bäri awtoulag esbaplaryny öndürýäris.

2. Näçe önüm berip bilersiňiz?

Önümlerimiziň hataryna ylgaw tagtasy, üçek tekjesi, öň we yzky bamper garawullary we ş.m. BMW, PORSCHE, AUDI, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA we ş.m. ýaly dürli awtoulaglar üçin awtoulag esbaplaryny berip bileris.

3. Zawodyňyz nirede ýerleşýär?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn ýerde ýerleşýär.Şanhaý ýa-da Nanjing howa menziline göni uçup bilersiňiz, biz sizi şol ýere äkideris.Elýeterli wagtyňyz bize gelip görmegiňizi mähirli garşylaýarys!

4. Haýsy port ýük porty hökmünde ulanylar?

Biziň üçin iň amatly we iň ýakyn port bolan Şanhaý porty, ýük porty hökmünde berk maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Ekipa Cabyň pikap gapdal basgançagy 2021 D-max üçin Nerf Bar iş tagtalary

   Ekipa Cabyň pikap gapdalyndaky basgançaklar Nerf Bar Runnin ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Ekipa Cab taksi gapdal ädim relsleri 2021 D-max reňkli kümüş / gara MOQ 10sets D-max 2021 kostýum D-max 2021 material alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri , möhürlemek, egilmek, galyp we beýleki flex ...

  • “Chevrolet Captivate” üçin awtoulag dolandyryş tagtalary gapdal ädim Nerf bar

   Awtoulag dolandyryş tagtalarynyň gapdalyndaky ädim Nerf Bar Fo ...

   Spesifikasiýa elementiniň ady Awtoulag işleýiş tagtalary “Chevrolet” üçin özüne çekiji reňkli kümüş / gara MOQ 10sets “Chevrolet” özüne çekiji material alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdaly ädimleri Hytaýyň hünärmenleri ýokary hünärli ýokary derejeli üpjün edijiler. ..

  • Tarap ädimleri Honda CR-V CRV 2017-2021 2022 Işleýän tagta Nerf bar zawod stiline laýyk gelýär

   Tarap ädimleri Honda CR-V CRV 2017-2021 2022 Ru ...

   Aýratynlyk elementiniň ady gapdal ädimleri Honda CR-V CRV 2017-2021 2022 Işleýän tagta Nerf bar zawodynyň stili reňk kümüş / gara MOQ 10sets Honda CRV material alýuminiý garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Al Alloy-dan gowy ýerine ýetirilýär ...

  • Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” -e laýyk gelýär

   Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Demir işleýän tagtalary alma gapdal basgançaklar Nerf barlar Fit Ford Ranger Reňk Kümüş / Gara MOQ 10sets Ford Ranger Pikap uckük maşynynyň materiallary Alýuminiý garyndysy ODM & OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Gowy atyr bilen garyndy ...

  • Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modellerine demir gara tarap ädimleri Nerf barlary

   Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD Spor ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar Toyota 4Runner REVO TRD sport modelleri Demir gara gapdal ädimler Nerf barlar reňk kümüş / gara MOQ 10sets Toyota TRD material demir ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri Hytaý hünärmenleri ýöriteleşdirilen, ýokary kwa ...

  • Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goraýjy paneli Nissan Kaşkai täze we köne modeline laýyk gelýär

   Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallary Nerf goragçysy ...

   Aýratynlyk elementiniň ady Işleýän tagtalar gapdal ädimler pedallar Nerf goragçy çyzgysy Nissan Kaşkaý üçin täze we köne model Reňk kümüş / Gara MOQ 10sets kostýumy Nissan Kaşkaý üçin täze we köne model material alýumin garyndysy ODM we OEM kabul ederlikli gaplaýyş karton zawody gönüden-göni satylýan SUV awtoulag gapdal ädimleri. ..

  whatsapp