• head_banner_01

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy: uckük awtoulag we ulag ýoly üçin iň ýokary baha berlen tagtalar

2021-nji ýylyň güýzünde daşary ýurt bazarlarynda sarp edijilere täze we ygtybarly saýlawlar hödürleýän köp sanly täze tagtalar bar.

Işleýän tagtalaryň köp ulanylyşy bar.Ilki bilen, sürüjilere we ýolagçylara beýik enjamlara has amatly çykmaga kömek edýärler we wagondan dyzlaryna zeper ýetirmän has owadan bolarlar.Şeýle hem, ýük awtoulagyňyzyň, şäher ulagyňyzyň ýa-da ulagyňyzyň boýag ýüzüniň çyzylmazlygy üçin, her dürli palçyk, palçyk we galyndylary siňdirip we bloklap bilerler.Ahyrynda, awtoulagyňyzy has berk we ajaýyp görkezýär.

Idoluň dürli görnüşleri we materiallary bar.Gaty poslamaýan polatdan ýasalan pedal, her tarapy ýalpyldawuk aýna ýaly ýasalyp bilner.Lighteňil alýuminiý garyndy pedaly posuň we poslamagyň öňüni alyp biler we islendik örtülen esbaplara gabat gelip biler.

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 ylgaw tagtasy uckük awtoulag we ulagyň (1)

Awtoulag bölekleri elektron söwda web sahypasynda iň köp satylan we iň ýokary baha berlen awtoulag pedallary ýerleşdirildi we 2021-nji ýylda iň oňat on sany SUV gapdal pedaly saýlandy.Geliň, seredeliň!Size peýdaly baha berip biler diýip umyt edýärin.

No10 Romik RAL

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy

Bu gapdalyndaky marka güýçli pikaplar we ulaglar üçin örän amatly romik ral diýilýär.Underyldyrymly täsir edýär.Bu dokma önümleri islendik howada ygtybarly gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.Mundan başga-da, egri dizaýn, ulag ýoluňyzyň tebigy egrisini hem gowy görkezýär.Iň esasy zat, onuň ömürlik kepilligi bar.

Üstünlikleri: az ulanylýan ulaglar üçin giň uýgunlaşma

Adetmezçilikleri: gurmak prosesi kyn bolup biler

.99 Go Rhino Dominator D6

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy

“Rhino” gubernatory D6 gapdaly awtoulaglaryna gaty talap edýän ýük awtoulag sürüjileri üçin niýetlenendir.

Çydamly polat gurluşy ulag üçin berk ädim üpjün edýär we roker paneli boýunça süýşürijini goraýar.Çydamlylyk we gorag pedallaryň diňe peýdasy däl.Şeýle hem, köwşüň süýşmezligini ýa-da ýapylmazlygyny üpjün etmek üçin ýokary galdyrylan altyburç nagyşly gaty giň 6 dýuýmlyk aýak üstü bar.

Üstünligi: köp pedaldan has giň

Adetmezçilikleri: beýleki pedallardan birneme gymmat

.8 Polat stx100

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy

“Steelcraft stx100” seriýaly pedallar “Steelcraft” -yň iň köp satylan önümleri.Stx100 seriýaly pedallar moda stili we berk güýji birleşdirýär.Bu pedallar T304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Her toplum, bu ýigitleriň awtoulagyňyzyň ömründen geçmegini üpjün etmek üçin ömürlik kepillik bilen öz markaňyza we modeliňize laýyk taýýarlanyldy.

Üstünlikleri: awiasiýa derejeli alýuminden, daşky görnüşi: OEM derejesi

Adetmezçilikleri: laýyk ulaglaryň sany çäklidir, bu diňe ulag ýoluna degişlidir.

.77 AMP gözleg PowerStep Xtreme

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy

Haçan-da aşa howa şertlerine çydap bilýän elektrik pedaly gerek bolsa, amp gözleg güýji Xtreme pedaly gerek.Bu pedallar tomsuň yssysyna we gyşyň sowuk howalaryna garşy durmak üçin ýörite döredildi.Gapyňyzy açanyňyzda we ýapanyňyzda, elektrik hereketlendirijisi bu pedallary awtomatiki uzaltmaga we yza çekmäge mümkinçilik berýär.Yza çekilende, olar doly gizlenýärler.Giňeldilen ýagdaýda, integral LED yşyklar garaňky gijede-de amatlylygy üpjün edip bilýän pedaly yşyklandyrýar.

Üstünlikleri: awtomatiki;Extremelyörite howa şertlerine garşy durmak üçin ýörite işlenip düzüldi

Adetmezçilikleri: bahasy kesgitlenen plastinkadan has ýokary.

66 Trident BruteBoard

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy

“Trident” bruteboard pedalynyň esasy aýratynlygy onuň ini.Awtoulagyňyza gireniňizde we çykanyňyzda uly aýaklaryňyz üçin goşmaça ýer gerek we bu pedallar gowy saýlawdyr.Ini 6 dýuýma çenli, güýçli 1,2 mm poslamaýan polatdan ýa-da ýumşak polatdan ýasalan.Basgançak dokumasyz we ulagyňyza berk ädim berýär.

Üstünlikleri: köp pedaldan has giň

Adetmezçilikleri: beýleki pedallardan tapawutlylykda, tutuşlygy bar.

.5 Owens ClassicPro

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy

Bu pedal goragy täze derejä çykarýar.Ajaýyp giň basgançak, aýaklaryňyzyň aşagyndaky gaýalary, daşlary we beýleki ýol galyndylaryny böwetleýär.Mundan başga-da, sürüjä we ýolagçylara taksiňize girmäge kömek edip biljek skide garşy çekiş bilen berk we amatly ädim üpjün edýär.Bagtymyza, ýeňil alýumin gurluşy size kän bir basyş etmez.

Üstünlik.Çydamly, saýlamak üçin dürli gutarnykly.

Adetmezçilikleri: ýeňil gurluş, çäkli ýük göteriji

.44 Go Rhino RB20

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 ylgaw tagtasy uckük awtoulag we ulagyň (8)

Bu pedalyň ajaýyp görnüşi we ajaýyp öndürijiligi bar.Bular taksiniň uzynlygyna görä saýlanyp bilner we ulaga moda we özboluşly görnüş getirmek üçin sanjym galyplary bar.Mundan başga-da, bu tagtalar hakykatdanam özleşdirilen görnüş üçin doly örtülip bilner.

Üstünlikleri: ulagyň aýratyn dizaýny, ajaýyp laýyklygy.

Adetmezçilikleri: pes derejeli gurnama ýaý

.22 AMP gözleg PowerStep XL

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 ylgaw tagtasy uckük awtoulag we ulagyň (10)

Bu hem elektrik pedallarynyň toplumy.Kabiniň gapysy açylanda uzalýar we gapy ýapylanda yza çekilýär.Amp gözleg güýji XL pedaly gaty guýulýan alýuminden ýasalýar we agramy 600 funt.

Üstünlikleri: uzyn ulagly we ýük maşyny üçin amatly esasy modelden pes pozisiýa.

Adetmezçilikleri: bahasy pedallaryň köpüsinden has ýokary.

.11 AMP Gözleg PowerStep

2021-nji ýylyň güýzünde iň oňat 10 iş tagtasy

Elektrik pedallarynyň toplumyny ulananyňyzda, kärdeşleriňizi, deň-duşlaryňyzy, hyzmatdaşlaryňyzy, dostlaryňyzy we maşgalaňyzy haýran galdyrarsyňyz.

Gapyny açanyňyzda bu pedallar uzalar we gapyny ýapanyňyzda yza çekiler.Bu görnüşli moda we tehnologiýanyň awtomatiki giňelmegi hökman adamlaryň gözüni açar.

Bu pedal gaty amaly we 600 funt goldaw bermekde kynçylyk ýok.Şeýle hem gurmak aňsat.Olary göni OBD-II portuňyza birikdirmek aňsat.Simleri ýa-da gapylary aýyrmagyň zerurlygy ýok.

Üstünlikleri: ýokary hilli, bökdençsiz dizaýn we işleýiş

Adetmezçilikleri: bahasy kesgitlenen pedallardan has ýokary.


Iş wagty: 28-2022-nji aprel
whatsapp