• head_banner_01

Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” -e laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

 • FITMENT - “Ford Ranger” kysymly awtoulag bilen gabat gelýär
 • Bir bölek gurluşy we poroşok bilen örtülen gara demirden ýasalan görnüş, ulagyňyza goşmaça gorag üpjün etmek bilen ajaýyp görnüşi we pos çydamlylygyny üpjün edýär.
 • Designedörite işlenip düzülen goşa taraply ýaýlar, her tarapdan 500 funt saklap bilýär.Giňişleýin ädim meýdany awtoulagyňyza aňsatlyk bilen girmäge we çykmaga kömek edýär.
 • Bolt gurmak aňsat.Buraw gerek däl.
 • Önümçilik kemçiliklerine garşy 5 ýyl kepillik ýok!

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Harydyň ady Demir işleýän tagtalar Pikap gapdal basgançaklar Nerf barlary “Ford Ranger” -e laýyk gelýär
Reňk Kümüş / Gara
MOQ 10 set
Kazyýet “Ford Ranger” kysymly awtoulag
Material Alýumin garyndysy
ODM & OEM Kabul ederlikli
Gaplamak Karton

Zawod gönüden-göni satylýan ulagyň awtoulag gapdal ädimleri

Bu gapdal ädim gowy öndürijilik, güýçli berklik, ýokary berklik we ýokary poslama garşy Al Alloydan ýasaldy.Boýalan bezeg, awtoulagyňyzy çaknyşmakdan goramak bilen birlikde ulagyňyzy ajaýyp we tapawutly edýär.

Satyn alan önümiňizde nädogry ulanmak, hyýanatçylykly peýdalanmak, äsgermezlik etmek, nädogry gurmak ýa-da nädogry hyzmat etmek sebäpli ýüze çykmadyk kemçilik tapsaňyz, gepleşiklerden soň ibereris ýa-da öwezini dolarys.

3
2
1

Pleönekeý gurnama we ýokary laýyklyk

4

Bu gapdal basgançaklary gurmak gaty aňsat we mehaniki başarnyklary ýeňil bolan islendik adam tarapyndan gurlup bilner.Berilýän ýaýlary we enjamlary ulanyp, bu gapdal basgançaklar awtoulagyňyzyň zawod ýerleşýän ýerlerine ygtybarly gurnalyp bilner.Burawlamak hökman däl.

Öň we soň

Pedal gurlandan soň, dynç alyş wagtynda rahatlygy gowulaşdyryň, garrylara çykmaga we çykmaga ýeňilleşdiriň we awtoulagyň daşyndaky döwük hadysalaryny netijeli ret ediň.Ulagyň hereketine we şassiniň beýikligine täsir etmeýär.Asyl ulagy skanirlemek we galyp açmak, bökdençsiz ýerleşdirmek we amatly gurnama.

Tagtanyň gapdal basgançakly aýak pedaly (9)

Näme üçin bizi saýlamaly?

4S dükany üçin ýörite maksat, täze derejeli amatly tejribe üçin Professional SUV işleýän tagta öndürijisi.Zawod gönüden-göni satylýar 100% marka täze awtoulag gapdalyndaky ädim tagtalary goş goşlary, öň we yzky bamperler, tükenik turbalary.ODM & OEM kabul ederlikli, iň oňat baha we hyzmat.

Tagta gapdal basgançak pedaly (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  whatsapp